Algemene Voorwaarden Growika


Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij gebruik van de Website. Growika maakt het mogelijk om via haar Website Diensten af te nemen van verschillende Aanbieders, zoals bijvoorbeeld trainingen, workshops en events op vastgestelde data. De dienstverlening van Growika bestaat enkel uit het bij elkaar brengen van Aanbieders en Gebruikers. Growika is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

Definities

De in deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):

 • 1. Growika: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • 2. Aanbieder: de professionele dienstverlener waarmee Gebruiker een Overeenkomst aangaat.
 • 3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • 4. Bemiddelingsovereenkomst: de verbintenis die wordt aangegaan door gebruik te maken van de Website van Growika met als doel een Dienst af te nemen van Aanbieder.
 • 5. Dienst(en): de dienstverlening van Growika zoals beschreven in de inleiding.
 • 6. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder via Growika.
 • 7. Overeenkomst: de verbintenis die wordt aangegaan tussen Aanbieder en Gebruiker waarbij Growika geen partij is.
 • 8. Trainingsaanbod: de omschrijving en overige informatie betreffende een opleiding, training,
 • cursus en/of workshop, zoals die wordt aangeboden door Aanbieder en welk aanbod zal worden geplaatst op de Website.
 • 9. Website: (onderdelen van) het door Growika geëxploiteerde domein www.growika.nl alsook de elektronische nieuwsbrief.


 • Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • 1. Op het gebruik van de Website, Dienst en Bemiddelingsovereenkomst van Growika zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen van de Voorwaarden af te wijken, mits dit schriftelijk geschiedt.
 • 2. Growika behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen aan Aanbieder en Gebruiker ter kennis worden gebracht op de Website.
 • 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Bemiddelingsovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging aan Aanbieder per elektronische nieuwsbrief.
 • 4. Indien Aanbieder een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Bemiddelingsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een termijn van 1 week.


 • Artikel 2: Uitvoering Overeenkomst

 • 1. Growika fungeert slechts als bemiddelaar, de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst geschiedt door de betreffende Aanbieder. Growika draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening van Aanbieder.
 • 2. Growika is verplicht haar medewerking te verlenen bij het sluiten van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. Growika zal hierbij de gegevens van Aanbieder die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, via email overdragen aan Gebruiker.
 • 3. Voor wijzigingsverzoeken in de door Gebruiker afgenomen Dienst(en), zoals cursusdata, dient Gebruiker contact op te nemen met Aanbieder. Growika heeft geen toegang tot reserveringssystemen van Aanbieders en kan zelf geen wijzigingen doorvoeren.
 • 4. Growika hanteert de gegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


 • Artikel 3: Prijzen en informatie

 • 1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief btw tenzij vermeld.
 • 2. Alle op de Website vermelde prijzen dienen ter indicatie en kunnen afwijken van daadwerkelijke prijzen


 • Artikel 4: Ervaringen

 • 1. Ervaringen zijn gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen van mensen die hebben deelgenomen. Ervaringen worden aangeleverd door de Aanbieder.
 • 2. Growika is niet verantwoordelijk voor de herkomst, inhoud of eventuele gevolgen ervan.
 • 3. Gebruiker vrijwaart Growika van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat ervaringen op welke andere manier dan ook tegen de wet zijn.


 • Artikel 5: Aansprakelijkheid

 • 1. De aansprakelijkheid van Growika uit hoofde van een Bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot directe schade en gemaximeerd tot een bedrag van € 100,- per schadegeval.
 • 2. Growika is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Algemene Voorwaarden is hierbij uitgesloten.
 • 3. Voor zover door enige derde schade wordt geleden, welke uitstijgt boven de vergoedingsplicht van Growika op grond van het bepaalde in dit artikel, zal Aanbieder Growika daarvoor vrijwaren.
 • 4. Growika is niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade als gevolg van technische storingen, waaronder mede moet worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software.
 • 5. Growika staat niet in voor een geslaagde eigendomsoverdracht c.q. een gave overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder.

  Artikel 6: Betalingen

 • 1. Indien Growika de betaling faciliteert tbv de Aanbieder, zal per boeking automatisch een factuur worden gestuurd welke Gebruikers uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training aan Growika dienen te voldoen.
 • 2. Gebruikers die na 7 dagen voor aanvang van de training boeken dienen het bedrag direct te voldoen.
 • 3. Na afloop van de training communiceert Growika het totaalbedrag (opbrengst minus vergoeding) wat Aanbieder Growika in rekening brengt


 • Artikel 7: Annuleringen

 • 1. Zowel Aanbieder als de Gebruikers kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de training kosteloos annuleren
 • 2. De kosten van het annuleren door Aanbieder tussen 24 uur en 7 dagen voor aanvang van de training bedragen 20% van de (exclusief BTW) prijs van de boeking (annulerende Gebruikers betalen 50% van de prijs van de boeking)
 • 3. Het staat Aanbieders vrij in overleg met de Gebruikers een training te verplaatsen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, waarbij alleen over de boekingen van deelnemers die definitief van deelname afzien annuleringskosten worden berekend
 • 4. De Aanbieder beslist wat er gebeurd indien het minimum aantal Gebruikers niet is gehaald; Growika heeft geen belang om trainingen te annuleren

  Artikel 8: Slotbepalingen

 • 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsook Bemiddelingsovereenkomsten, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Alle eventuele geschillen die uit de met Growika gesloten Bemiddelingsovereenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.
 • 3. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing.